دعای فرج همچو پروانه، آزاد

همچو پروانه، آزاد
وبی با موضوع آزاد (بیشتر طنز)
قالب همچو پروانه

امروز رفته بودم استخر با بازو بند.

یکدفعه از دستم در اومد و موج آب داشت اونو از خودم دور میکرد!

اونم تو عمیق!

منم ناخودآگاه شروع کردم به خوندن:

نرو! تو هم نمیتونی مثل من دووم بیاری نرو! تو هم تو بار غصه کم میاری نرو!!!!!

یکدفعه دیدم کلجمعیت دارن نگا ممیکنن!

هیچی دیگه آب شدم از خجالت!


کلمات کلیدی: استخرنرو
[ چهارشنبه 26 شهريور 1393 ] [ 13:19 ] [ مهدیه بانو ]

کاش میشد وقتی اطرافیانت باهات جوری رفتار میکنن که تو دوست داری،

.

.

بهشون تاف بزنی تا در همون حالت بمونن


کلمات کلیدی: تاف
[ سه شنبه 25 شهريور 1393 ] [ 23:08 ] [ مهدیه بانو ]

هر جا سخن از قپی آمدن و مسخره بازی است،

نام پیامهای بازرگانی ایران میدرخشد

[ سه شنبه 25 شهريور 1393 ] [ 23:05 ] [ مهدیه بانو ]
بفرمایید ادامه مطلب

کلمات کلیدی: شکایتسازمان ملل
ادامه مطلب
[ سه شنبه 25 شهريور 1393 ] [ 22:58 ] [ مهدیه بانو ]

آیا می دانید که اگر شما در حال حمل قرآن باشید :

شیطان دچار درد شدید در سر میشود

و باز کردن قرآن ، شیطان را تجزیه می کند

و با خواندن قرآن ، به حالت غش فرو میرود

و خواندن قرآن باعث در اغما رفتنش میشود

و آیا شما می دانید که هنگامی که می خواهید

این پیام را به دیگران ارسال کنید

شیطان سعی خواهد کرد تا شما را منصرف کند

فریب شیطان را نخويد .

[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 19:34 ] [ مهدیه بانو ]

خخخخخخخ چیست؟

مخفف خدا خیرت بده خفه نشی خیلی حال داد خیر ببینی خیلی خندیدیم

[ چهارشنبه 26 شهريور 1393 ] [ 13:21 ] [ مهدیه بانو ]
يكي ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺒﺮﻡ
ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﺻﻮﻻ ﺁﺩﻡ ﺗﺮﺳﻮﯾﯿﻪ
ﻣﯿﮕﻢ : ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ؟؟؟

[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 19:16 ] [ مهدیه بانو ]


کلمات کلیدی: طنز
[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 19:00 ] [ مهدیه بانو ]

ﺗﻌﺪﺍﺩﯼ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﺁﻥ ؛ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ

ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﻨﻨﺪ !!!!

ﻟﺬﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﻗﺖ

ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ

ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﯼ

ﻟﺸﮑﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ

ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ : ﭘﻨﺎﻩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻟﺸﮑﺮ

ﺳﻠﯿﻤﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﺩ ﻧﮑﻨﻨﺪ (ﻻﯾﺤﻄﻤﻨﮑﻢ)

ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ:

ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺮﺩ

ﺷﺪﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﺮﻭﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮑﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ !!!.

ﭘﺲ ﺍﯾﻦ ﺍﺷﮑﺎﻟﯽ

ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺮﺁﻥ ﮔﺮﻓﺖ !!!!

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎﯾﯽ ﺩﺭ

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺩ ﮐﺸﻒ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ :ﺑﯿﺶ ﺍﺯ

75 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻏﺸﺎﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺪﻥ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ

ﺷﯿﺸﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ

ﻭ ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﯼ ﻗﺮﺁﻥ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ

ﺍﺳﻼﻡ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ

ﻧﻤﻮﺩ .

ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻪ

ﺍﻟﻤﻠﮏ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺒﯿﻦ
کلمات کلیدی: مذهبی
[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 18:59 ] [ مهدیه بانو ]
علت لرزش زبان مار چیست؟

دلایل گیاهخوار بودن انسان چیست؟

روح انسان در کدام قسمت از بدن او قرار دارد؟

چرا صدای ما از آنچه خودمان میشنویم نازک تر است؟کلمات کلیدی: علمیچراچگونهچرا زبان مار میلرزد؟روح انسان در کدام قسمت از جسمش قرار داردچرا انسان گیاه خوار استچرا صدای ما از آن چه میشنویم نازک تر است
ادامه مطلب
[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 18:44 ] [ مهدیه بانو ]

سلام بچه ها!

امروز یه عالمه مطلب گذاشتم ولی حال نداشتم واسشون کلمات کلیدی بزارم...!

یکی برام بزاره!

از قدیم گفتن:

دوست خوب در سختی ها مشخص میشود(یه همیچین چیزایی بود دیگه؟)


کلمات کلیدی: طنز
[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 18:29 ] [ مهدیه بانو ]

آهنگری کاری ندارد : آهن را پهن کنی بیل میشود، دمش را بکشی میل میشود!

زنی پسرش را برای یادگیری آهنگری نزد آهنگر گذاشت. یکی دو روز گذشت . روز سوم آن زن به کارگاه آمد و

گفت :به فکر شاگرد دیگری باشید پسرم از امروز نخواهد آمد.

آهنگر گفت :چرا ؟ چه شده ؟

زن گفت :هیچ. چون پسرم آهنگری راکاملا یاد گرفته و آمدن و رفتنش جز کفش پاره کردن فایده ای ندارد.

استاد تعجب کرد که چه طور دو روزه آهنگری را یاد گرفته است !

زن ،مغرور از داشتن پسری هوشمند ،خندید و گفت:او می گوید آهنگری کاری ندارد ،آهن را پهن کنی بیل

می شود و دمش را بکشی میل می شود!

استاد که از خنده به خود می پیچید گفت :راستی که عجب پسر نا قلایی است !

خودش که یاد گرفته هیچ ،به ننه اش هم یاد داده !


کلمات کلیدی: داستان های امثالمثل هاامثالآهنگری
[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 18:29 ] [ مهدیه بانو ]
[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 18:30 ] [ مهدیه بانو ]

Not Found

The requested URL /attachment/282357.rar was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.


کلمات کلیدی: اعصاب خرد کنپیامNot Found
[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 18:31 ] [ مهدیه بانو ]
من خودم....
ام....
سه و نه


با تشکر از محض خنده


کلمات کلیدی: دخترونهلاک
[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 18:31 ] [ مهدیه بانو ]


با تشکر از محض خنده

[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 18:00 ] [ مهدیه بانو ]

به افتخار تیم ملی والیبال ایران یه دست یه جیغ و یه هوراااااا

برای موفقیت روز افزوشون یه صلوات

.

.

.

.

هیچی خب همین دیگه!!

[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 18:32 ] [ مهدیه بانو ]

به دختره میگم:

اسمت چیه؟

میگه:

هَپی

سه روز فکر کردم که اسمش چیه:

هپیا؟ هوپیا؟

رفتم بهش گفتم:

عزیز دلم من خیلی فکر کردم میشه درست بگی اسمت چیه؟؟

برگشته میگه:

شادی هستم مخلص شما

خدایا بزارش تو اولویت


کلمات کلیدی: شفا
[ دوشنبه 24 شهريور 1393 ] [ 18:32 ] [ مهدیه بانو ]

[ يکشنبه 23 شهريور 1393 ] [ 14:05 ] [ مهدیه بانو ]

اینقد دوست دارم چهار تا دختر داشته باشم بعد اسمشونو بزارم:

ساحل، دریا، صدف و مرجان

[ چهارشنبه 19 شهريور 1393 ] [ 13:24 ] [ مهدیه بانو ]

طلوع زیباى شمس الشموس از مشرق کرامت و رأفت مبارک!

برای شنیدن مولودی های زیبا در مورد ولادت امام رضا اینجا کلیک کنید!

برای خواندن شعر های زیبا در مورد ولادت ایشان به ادامه مطلب رجوع کنید!


ادامه مطلب
[ يکشنبه 16 شهريور 1393 ] [ 17:49 ] [ مهدیه بانو ]

سلام دوستان!!

یه مسابقه گذاشتم...!

تا سه روز فرصت دارید به سوال پاسخ بدید، بعد از سه روز خودم جوابشو میگم.

البته اگه کسی جواب درست رو نداده بود.

سوال:

کدوم کلمه هست که تمام حروف الفبا توی اون هست؟؟

.

.

.

.

توجه توجه!

میخوام جواب مسابقه رو بگم!!!

از الان بگما به روح اعتقادی ندارم!

.

زرنگی؟؟

برو تو ادامه مطلبه!


ادامه مطلب
[ يکشنبه 16 شهريور 1393 ] [ 17:24 ] [ مهدیه بانو ]

آن ریشی را که گرو میگیرند این نیست

مرد سرشناسی نیاز به پول پیدا کرد و برای پول قرض کردن پیش تاجری رفت و چون هیچ

گونه ودیعه ای پیدا نداشت که نزد او بگذارد، تاجر به او گفت: ریش گرو بگذار. مرد

پس از ناراحتی زیاد شانه به دست گرفت و با احتیاط تمام به شانه زدن ریش پرداخت.

تا توانست تاری از آن را به دست آورد و آن را در کاغذ پیچیده و به مرد تاجر داد.

مردی از این جریان با خبر شد و به طمع گرفتن پول، پیش تاجر رفت و درخواست

وام با گرویی ریش کرد. سپس با دست مقداری از ریشش را کند و جلوی تاجر گذاشت.

مرد تاجر پس از شنیدن حرفهای مرد طمع کار، درخواست او را رد کرد و به او گفت:

آن ریشی را که گرو می گذارند این ریش نیست.

[ دوشنبه 10 شهريور 1393 ] [ 14:32 ] [ مهدیه بانو ]

خوش سخن باشیم؛ زیرا...

اول به هندوانه تلنگر میزنند...

و سپس از صدای آن متوجه میشوند که رسیده است یا نه....

[ دوشنبه 10 شهريور 1393 ] [ 13:04 ] [ مهدیه بانو ]

لغت نامه زبان دوستانه:

مردی؟ = مرگیدی؟

برو بخواب = برو بکپ

بمیر = بمرگ


[ يکشنبه 9 شهريور 1393 ] [ 17:49 ] [ مهدیه بانو ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

همچو پروانه، آزاد باش، همچو پروانه که پیله اش را میشکافَت، پیله ی غم ها و مشکلاتت را بشکاف و باری دیگر به زندگی لبخند بزن...!! زندگی اینگونه زیباست!!

*****
سلام!!
هدف من از ساخت این وبلاگ اینه که مکانی ایجاد کنم تا هر وقت
که دلتون گرفت و یا انگیزه ای برای خندیدن نداشتید بیاید به این جا و دقایق خوشی رو در اینجا بگذرونید.
سپاس!!
یاحق!!
دیگر

زیبا سازی وبلاگزیبا سازی وبلاگزیبا سازی وبلاگزیبا سازی وبلاگزیبا سازی وبلاگزیبا سازی وبلاگزیبا سازی وبلاگزیبا سازی وبلاگ

فال حافظ

ابزار فال حافظ


لوگوی وبلاگ

مثبت هاي باحجاب

سایت رسمی مراسم

دریافت کد صلوات شمار
ابزار رایگان وبلاگ

ابزار پرش به بالا کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک

دریافت کد پرواز پروانه چت روم گ

キラキラブログパーツ

[PR] 好きな文章でタイピング!